به طبخ گستران سهیل؛ واردات و صادرات مجاز بازرگانی خوش آمدید.
  2 مورد1
مرغ یخی
 در مجموع 1 راي
🔺 مرغ منجمد ایرانی80,000ريال
گوشت یخی
 در مجموع 4 راي
🔺 گوشت منجمد برزیلی900,000ريال
  2 مورد1